DEDIŠČINA

 • Grad Snežnik, Križna jama
  Grad Snežnik, Križna jama
  Grad Snežnik, Križna jama

  Nedaleč od Nove vasi leži grad Snežnik. Mogočna stavba je renesančna, čeprav je bil na tem mestu grad že v 14. stoletju. Snežnik stoji na robu gozda in njegovi visoki zidovi se zrcalijo v gladini majhnega jezera, ki je nekoč oskrboval grajske prebivalce z vodo in ribami. Če se sprehodite po okolici, boste odkrili ostanke angleškega parka in več obnovljenih gospodarskih poslopij. Posebnost med njimi je ohranjena ledenica. V enem od poslopij sta lovska zbirka in polharski muzej, ki...


   
 • _nov_zapis_

   
 • LUGI IN VLAŽNI TRAVNIKI
  LUGI IN VLAŽNI TRAVNIKI
  LUGI IN VLAŽNI TRAVNIKI

  Posebnost povirnega območja Lahinje so biotsko raznovrstni poplavni travniki, trstišča, nizko barje, loke in logi (tu imenovani lugi). Prav ti predeli so zaradi prisotnosti redkih in ogroženih vrst posebej zavarovani kot naravni rezervat.            Mlaka. Manjši močvirni biotop je nastal v plitvi glineni depresiji na dolomitni osnovi. Zastajanje vode v kadunji je pogojevalo nastanek pestrega močvirnega biotopa. Mlako napaja voda z okoliškega...


   
 • REKE IN IZVIRI
  REKE IN IZVIRI
  REKE IN IZVIRI

  Krajinski park Lahinja leži na obsežnem belokranjskem kraškem ravniku, skopem s površinskimi vodami. Zaradi zakrasevanja so manjši vodni tokovi poniknili, gostota rečne mreže pa je skromna, saj je na pretežno kraškem površju ostala le vodnata Lahinja z nekaterimi večjimi pritoki. Neprepustna kanižarska kadunja je do začetka pleistocena zajezovala večje kraške izvire in zaradi visokih gladin podzemne kraške vode ni moglo priti do pretokov vode...


   
 • IZVIR KRKE - KRŠKA JAMA
  IZVIR KRKE - KRŠKA JAMA
  IZVIR KRKE - KRŠKA JAMA

  Reka Krka izvira v široki zatrepni dolini, na stiku jurskega apnenca in triasnega dolomita na kraškem ravniku severno od vasi Krka. Njene vode prihajajo na dan v izviru Pod jamo pod Krško jamo severno od vasi Gradiček. V povirnem delu okrepijo reko manjši kraški pritoki Poltarica, Lipovka, Podbukovški in Gabrovški studenec ter edini nekraški pritok v zgornjem porečju Krke, potok Višnjica. K izvirom Krke, Poltarice in Lipovke se podzemno...